Arxiu de categories Informàtica

PerBiel Fiol Garí

AutoFirma a Linux

Per a signar digitalment documents faig servir AutoFirma del Portal Administración Electrónica (PAe).

Es pot baixar el paquet d'Autofirma per a la meva distribució (en el meu cas un paquet .deb)  de la següent adreça:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Una vegada instal·lat vaig provar de signar un document no em mostrava cap dels certificats instal·lats. Després de fer-hi moltes voltes vaig saber que per mostrar els certificats feia servir els que estan instal·lats al navegador Firefox.

Com que no em funcionava accedir a l'AutoFirma des de Firefox per pujar documents al Registro Electrónico General vaig deixar d'emprar-lo i en aquesta instal·lació no havia configurat el navegador Firefox, si no el Brave Browser.

Per a solucionar que detectàs els certificats simplement vaig accedir al navegador Firefox i vaig afegir-hi els certificats.

Segurament podria trobar una altra solució, però aquesta ja va funcionar correctament.

PerBiel Fiol Garí

Reduir la mida d’un PDF (des de Linux)

Moltes vegades he de pujar arxius al registre digital d’administracions públiques i hi ha certes limitacions en quant a la mida dels arxius (en el moment d’escriure l’entrada la limitació són 5 arxius que no poden excedir de 10 Mb i el total d’arxius no pot superar els 15 Mb).

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdf_reduit.pdf pdf_original.pdf

Aquí teniu unes configuracions de -dPDFSettings:

dPDFSETTINGS=/screen (72 dpi, mida pedita i qualitat dolenta)
dPDFSETTINGS=/ebook (150 dpi, qualitat mitjana)
dPDFSETTINGS=/printer (300 dpi, qualitat alta)
dPDFSETTINGS=/prepress (300 dpi, qualitat alta preservant el color)
dPDFSETTINGS=/default (quasi idèntic a screen, però amb una qualitat lleugerament superior)

PerBiel Fiol Garí

Concatenació d’ordres a Linux

Caràcter |

Amb el caràcter | podem fer que la sortida de la primera ordre es converteixi en entrada de la segona.

# ordre1| Ordre2

Per exemples:

# ls | more

# dpkg –list | grep gnome

Caràcter & 

En aquest cas farà que les ordres s’executin alhora.

# ordre1 & ordre2

També podem fer servir & per executar una ordre i que el procés s’executi mentre seguim treballant a la terminal.

# ordre &

Caràcters || 

Amb || la segona ordre s’executarà si ha fallat la primera ordre.

# ordre1 || ordre2

Caràcters && 

La segona order sols s’executarà si la primera ordre acaba amb èxit.

# ordre1 && ordre2

Exemple: sudo apt update && sudo apt upgrade

Caràcter ; 

Amb ; la segona ordre s’executarà independentment que la primera ordre hagi tengut èxit o no.

# ordre1 ; ordre2
PerBiel Fiol Garí

Convertir un PDF a imatges

Necessitava convertir un arxiu PDF a imatges. Cercant he per la xarxa he trobat un exemple fent servir pdftoppm.

Des d’Ubuntu 20.04, sols he hagut d’executar la següent instrucció des d’un terminal:

pdftoppm -jpeg -r 300 input.pdf output

Ha exportat les diferents pagines de l’arxiu input.pdf en difrents arxius jpeg que amb el nom output que l’hi he indicat seguit del comptador de pàgina. És a dir, output-01.jpeg, output-02.jpeg, …

Per a conèixer les opcions que ens permet pdftoppm o bé feim servir el paràmetre –help o bé feim ús de man pdftoppm.

PerBiel Fiol Garí

Dreceres de teclat per fer servir des del terminal de Linux

Aquí tenim un parell de dreceres de teclat força útils que podem fer servir des del terminal.

 • CTRL + C: Atura el procés que s’està executant.
 • CTRL + Z: Envia al segon pla el procés que s’està executant. El procés quedarà pausat. Per recupera-lo podem executar jobs que ens mostrarà els processos actius i després el reactivam amb fg %[numero de procés mostrat a jobs].
 • CTRL + R: Podrem cercar dins l’historial de comandes per tal de recuperar una de les comandes. Per anar cercant la comanda anirem pitjant CTRL + R per anar recuperant les comandes anteriors fins trobar la que desitjam.
 • CTRL + G: Si volem cancel·lar la cerca que hem iniciat amb CTRL + R.
 • CTRL + L: Neteja la pantalla. Equivalent a la comanda clear.
 • CTRL + A: Situa el cursor a l’inici de la línia.
 • CTRL + E: Situa el cursor al final de la línia.
 • CTRL + U: Esborra la línia sencera.
 • CTRL + K: Esborra el text que hi ha des de la posició del cursor fins al final de la línia.
 • CTRL + W: Esborra la paraula sencera on es troba el cursor.
 • CTRL + X i després BACKSPACE: Esborra tot el text entre el cursor i l’inici de la línia.
 • CTRL + Y: Ens recupera el darrer esborrat que hem realitzat.
 • CTRL + X i després CTRL + E: Això en obrirà l’editor nano.
 • CTRL + D: Tanca la sessió de l’usuari activa. Equivalent a la comanda exit.
 • CTRL + SHIFT + C: Per a copiar el text seleccionat en el terminal.
 • CTRL + SHIFT + V: Per a enganxar el text copiat al terminal.
 • CTRL + S: Pausa el que s’imprimeix per pantalla. Útil per a llegir el text que es mostra durant una actualització.
 • CTRL + Q: Per continuar la impressió de text en pantalla després de pausar-la.
PerBiel Fiol Garí

Reiniciar remotament equip amb Windows

Per a reiniciar un equip amb Windows de forma remota podem executar, des de la línia de comandes de Windows, la següent instrucció:

shutdown -r -m \\nom-equip -t 60

PerBiel Fiol Garí

NVidia – Activar Wayland a Ubuntu 20.04.1

He activat Wayland al meu portàtil amb gràfica NVidia.

Faig servir el controlador propietari de NVidia, concretament el nvidia-driver-460.

He seguint les passes que s’indiquen a l’enllaç: https://askubuntu.com/questions/1240813/wayland-in-ubuntu-20-04-intelgpu

A través de terminal he executat

sudo apt install gnome-session-wayland

Després he verificat que el fitxer /etc/gdm3/custom.conf tenia la linia  WaylandEnable=false comentada.

La següent passa ha estat comentar les línies del fitxer /usr/lib/udev/rules.d/61-gdm.rules

I he executat:

sudo systemctl restart gdm3

I s’ha iniciat el gdm tornant a la petició d’usuari. Tot i així no podia seleccionar iniciar Gnome amb Wayland. I he reiniciat l’equip.

Després de reiniciar he pogut comprovar com echo $XDG_SESSION_TYPE em tornava el text wayland.

echo $XDG_SESSION_TYPE

Nota: Després de reiniciar l’equip s’havia perdut la configuració de les posicions de les pantalles i he hagut de repetir les passes que ja vaig publicar a https://piulo.cat/2020/09/ubuntu-canviar-la-pantalla-de-login-de-sistema-al-monitor-extern/

No he provat molt Wayland però la sensació és que el rendiment del gnome ha baixat. Tarda molt en mostrar les icones a la barra i en obrir per primera vegada el calaix d’aplicacions. He descartat que sigui sols un problema del connector de NVidia, perquè a un altre portàtil sense amb targeta Intel té el mateix comportament si entr a Gnome amb Wayland.

PerBiel Fiol Garí

Instal·lació d’AnBox a Ubuntu Touch 16.04

Vaig instal·lar Ubuntu Touch al meu Nexus 5 i m’he decidit a provar d’instal·lar AnBox per poder executar-hi aplicacions d’Android.
He siguit les passes indicades a la documentació oficial d’UBports:
http://docs.ubports.com/en/latest/userguide/dailyuse/anbox.html

He obert un terminal des de l’ordinador. No tenia instal·lat el adb per tant, la primera passa ha estat instal·lar-ho.

Comprov que tenc connectat el dispositiu i que l’adb el detecta:

adb devices -l

He posat el paràmetre -l per tal de visualitzar el nom del dispositiu i evitar errors.

La primera passa és afegir les variables exportables que ens indica la documentació. En el meu cas, un Nexus 5 “Hammerhead”, són les següents:

export CODENAME=”hammerhead” && PARTITIONNAME=”boot”

Des del mateix terminal execut les instruccions indicades a l’enllaç que he indicat abans.

wget http://cdimage.ubports.com/anbox-images/anbox-boot-$CODENAME.img

adb shell # connect from your host computer to your UT device

Inici la connexió amb el terminal Nexus 5

sudo reboot -f bootloader # ‘adb shell’ will exit after this command, the prompt will be back on your host

Em demana contrasenya del mòbil i tal com ens indica la documentació torna al host.

sudo fastboot flash $PARTITIONNAME anbox-boot-$CODENAME.img

Aquesta instrucció em dona error perquè no tenc el fastboot instal·lat. L’instal amb “sudo apt install fastboot” i ho torn a executar la instrucció anterior. Tot correcte.

 sudo fastboot reboot

Es reincia el terminal Nexus 5.

rm anbox-boot-$CODENAME.img

Elimina la imatge descarregada en la primera instrucció del wget.

Aparentment tot havia anat bé, però no tenia xarxa. A la documentació indica que s’ha de tenir instal·lada la versió 16.04. Però m’he trobat, que tot i tenir el terminal actualitzat, en acabar el procés d’instal·lació de l’AnBox no tenia accés a cap xarxa wifi. De fet, el sistema no detectava la targeta wifi. La sol·lució ha passat per instal·lar el Bootstrap de la versió 16.04 però de la branca DEV. He trobat la informació a partir del següent enllaç: https://github.com/ubports/ubuntu-touch/issues/1264

Sols he hagut d’executar el UBPorts Installler i seleccionar al instal·lar que només volia escriure el Bootstrap. Tal i com es veu a la imatge.

Una vegada torn a tenir accés a la xarxa wifi puc seguir amb les següents passes:

adb shell # connect from your host computer to your UT device

sudo mount o rw,remount /

sudo apt update sudo apt install anboxubuntutouch androidtoolsadb

anboxtool install

exit

Amb això ja tenc AnBox instal·lat al Nexus 5 (Hammerhead).

Més informació sobre Ubutnu Touch a https://ubports.com/

PerBiel Fiol Garí

Canviar el nom de l’equip des d’un terminal

He instal·lat Ubuntu Server 20.04 .1 a una RaspBerry Pi 3. Quan s’instal·la el sistema, com es tracta d’una imatge, ve amb el nom d’equip assignat i aquest és ubuntu.

Una forma senzilla per canviar el nom de l’equip des d’un terminal és fent ús de nmcli.

Si executam aquesta ordre ens mostrarà el nom actual del Host.

nmcli general hostname

Per canviar el nom de l’equip afegirem un paràmetre més que serà el nou nom que li volem posar.

nmcli general hostname nom_nou

Més informació al següent enllaç https://www.linuxadictos.com/como-cambiar-el-nombre-del-equipo-en-linux-desde-el-terminal.html

PerBiel Fiol Garí

LibreOffice: Instal·lar el repositori per actualitzar a la darrera versió

No m’interessava tenir el LibreOffice instal·lat com snap i m’he trobat que, a dia d’avui, Ubuntu 20.04 no té la darrera versió de LibreOffice a no ser que la instal·lis des del paquet Snap. Per això m’he decidit a cercar com instal·lar la darrera versió a través de paquet deb.

No he hagut de cercar molt.

Basta amb afegir el repositori libreoffice/ppa.

Obrim un terminal i executam:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt update
sudo apt upgrade

Si no s’instal·làs podríem executar:

sudo apt full-upgrade

Al finalitzar podem el·liminar els paquets obsolets amb:

sudo apt autoremove

També podem executar el gesto d’actualitzacions del sistema una vegada hem afegit el repositori.

Hem de tenir en compte que amb aquest repositori tendrem la darrera versió de LibreOffice. Si ens dóna problemes sempre podem eliminar el ppa i restaurar l’antiga versió. Com bé ens ho indiquen en el moment d’instal·lar el repositori:

To return to the LibreOffice version from the main archive, use ppa-purge. see: http://www.webupd8.org/2009/12/remove-ppa-repositories-via-command.html for details
Més informació: https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ubuntu/ppa

He seguit pes passes indicades en el següent enllaç. El títol fa referència a les versions d’Ubuntu de la 16.04 a la 19.04, però és vàlida per a la versió 20.04.

https://www.sololinux.es/actualizar-libreoffice-via-ppa-en-ubuntu-16-04-18-04-18-10-y-19-04/
Aquest lloc web utilitza cookies per garantir el funcionament adequat de WordPress. Les cookies són petits fitxers de text que es guarden al vostre navegador i serveixen per recordar preferències i altres elements essencials per al correcte funcionament del lloc. Aquest lloc web només fa servir cookies tècniques que són necessàries per al funcionament i la navegació efectiva del lloc. No fem servir cookies per a fins publicitaris ni recollim dades personals sense el vostre consentiment explícit. Al continuar navegant per aquest lloc, esteu acceptant l'ús de cookies per al funcionament estricte de WordPress. Podeu configurar el vostre navegador per bloquejar o alertar sobre aquestes cookies, però algunes parts del lloc podrien no funcionar correctament. Per a més informació sobre com gestionem les vostres dades personals i les cookies, podeu consultar la nostra política de privacitat. Gràcies per la vostra comprensió i suport. View more
Accept